OM Maribo turistforening

Her kan du læse meget mere om MARIBO TURISTFORENINGs

bestyrelse, vedtægter, samt referater fra generalforsamlinger og meget mere !

FORMÅLET

MARIBO TURISTFORENING bidrager på græsrodsplan til udvikling af en turisme, der bygger på kvalitet og bæredygtighed. Vi bygger på synergien mellem lokalbefolkningens og turisternes interesser.

Vi anser turismen for at være af stor positiv betydning for Maribo og gør blandt andet vores indflydelse gældende med at være medlem i Lolland-Falsters Turistråd, hvor offentlige, erhvervsmæssige og græsrodsinteresser mødes. 

VISIONEN

MARIBO TURISTFORENING ønsker, at Maribo prioriterer sin udvikling til en destination, der tiltrækker turister på grund af sin natur, kultur og imødekommenhed.

Kvalitet, naturlighed og venlighed skal være kendetegnene for de tilbud og den attitude gæsterne mødes med, da turismen er en altafgørende faktor for Maribos velfærd og fremtid.

STRATEGIEN

MARIBO TURISTFORENING vil være en synlig ambassadør for turismen på græsrodsplan, idet turistforeningen er sig bevidst, at den primære og professionelle turistfremmende indsats varetages af Business Lolland-Falster.

TAKTIKKEN

MARIBO TURISTFORENING opfylder sit formål ved at være i en positiv dialog med foreningens medlemmer, lokalbefolkningen, erhvervslivet og turisterne, samt relevante interesseorganisationer.

Dialogen skal dyrkes i pressen, på internettet og i møder.

Desuden skal turistforeningen gøre sig synlig via andre aktiviteter. 

BESTYRELSEN

Max Christensen

Max Christensen

FORMAND

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc.
MarieLouise Friderichsen

MarieLouise Friderichsen

SEKRETÆR

 • Marie Louise er født og opvokset i Midtjylland, men tabte fuldstændig sit hjerte til Lolland, hvor hun siden 2016 har arbejdet på MARIBO TURISTBUREAU.
 • Marie Louise er uddannet <indsæt uddannelse her>.
 • Marie Louise er den nyeste tilføjelse til MARIBO TURISTFORENINGs bestyrelse, hvor hun har besiddet rollen som forenings sekretær siden 2016.
Malene

Malene

SEKRETÆR

 • Tekst
OLE BRORSEN

OLE BRORSEN

BESTYRELSESMEDLEM

 • Ole har fingeren på pulsen omkring handel og aktiviteter i Maribo, hvor han er formand for både MARIBO JAZZ og Aktivitetsudvalget i MARIBO HANDEL..
 • Ole er uddannet dekoratør og underviser.
 • Ole har siddet i MARIBO TURISTFORENINGs bestyrelse siden XXXX.
BODIL CLEMMENSEN

BODIL CLEMMENSEN

BESTYRELSESMEDLEM

 • Bodil er en institution i sig selv, hvis tilhørsforhold til turismen i Maribo startede, da hun i 1991 tog styrepinden som campingchef på MARIBO SØ CAMPING, som hun har haft stor succes med siden.
 • Bodil er uddannet <indsæt uddannelse her>
 • Bodil har siddet i MARIBO TURISTFORENINGs bestyrelse siden XXXX.
TERKEL JAKOBSEN

TERKEL JAKOBSEN

BESTYRELSESMEDLEM

 • Terkel er opvokset på Lolland og har arbejdet som skoleleder i Maribo
 • Terkels store passion og interesseområde er naturen
 • Terkel har i mange år været formand for Friluftsrådet på Sydsjælland og Lolland-Falster
 • Byens gæster kan møde Terkel i Maribo gamle bydel, hvor han går som vægter og turistguide
birgitte ledam

birgitte ledam

BESTYRELSESMEDLEM

 • Birgitte er indehaver af butikken “Ledam” i Maribo.
LiseLotte Nielsen

LiseLotte Nielsen

BESTYRELSESMEDLEM

 • Tekst
Torsten Elsvor

Torsten Elsvor

BESTYRELSESMEDLEM

 • Tekst

VEDTÆGTER

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2007

§ 1: Navn
Foreningens navn er MARIBO TURISTFORENING.
§ 2: Formål

Foreningens formål er at fremme turistbesøget i Maribo og omegn samt i fællesskab med andre turistorganisationer at deltage i fælles propaganda for turistsagen, såvel på Lolland-Falster som i større områder.

§ 3: Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer optages private personer, firmaer, institutioner, organisationer, foreninger og andre, der har interesse for turistsagen.

Stk. 2: Mindste kontingent for private personer fastsættes af generalforsamlingen, medens andre betaler eet af bestyrelsens forretningsudvalg fastsat kontingent.

§ 4: Bestyrelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår skiftevis mindst 2 og 3 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, hvoraf forretningsudvalget udgøres af formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3: Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at påtage sig særlige opgaver efter behov.

Stk. 4: Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5: Bestyrelsen tegner foreningen i alle henseender, herunder også ved pantsætning af fast ejendom.

Stk. 6: Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af en generalforsamling.

§ 5: Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet underskrives af bestyrelsen og afleveres til revision senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 6: Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale dagblade eller ved brev til medlemmer, der har betalt kontingent.

Stk. 2: Dagsorden skal indeholder følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i det godkendte regnskab
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af bestyrelsessuppleant
 6. Valg af 2 revisorer
 7. Fastsættelse af kontingent for privatpersoner
 8. Forslag fra medlemmerne
 9. Eventuelt

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal af medlemmer indleveres skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes enten efter bestyrelsen skøn eller efter begæring herom fra mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 50 af foreningens medlemmer med angivelse af, hvilke spørgsmål man ønsker behandlet på generalforsamlingen. Indvarslingen sker efter reglerne for den ordinære generalforsamling.

§ 8: Valg & stemmer

Stk. 1: Generalforsamlingen afgør alle foreningens sager ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Stk. 2: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3: Forandringer i vedtægterne eller foreningens ophævelse kan kun vedtages, når halvdelen af foreningens medlemmer er til stede.

Stk. 4: Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig i disse tilfælde, indkaldes inden 3 uger med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling med angivelse af dagsorden. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 5: Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.

§ 9: Økonomisk ansvar

Stk. 1: Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi samt opstilling af regnskab og budget.

Stk. 2: For den daglige drift står forretningsudvalget, der under hensyntagen til foreningens økonomi kan antage og afskedige personale, samt afslutte kontrakter med personer, kommune, bureauer eller institutioner.

 

§ 10: Ophævelse

Ophæves foreningen, skal dennes formue anvendes til propaganda for turistsagen eller andet almennyttigt formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

Maribo Turistforening

Shares